ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 23 มิ.ย. 62
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีงานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนย้ายเข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยในเวลา ๘.๐๐ น.นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ตัวแทนนักเรียนประกอบพอธีถวายมาลัยพระกร ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ อาคารเอนกประสงค์ รับป้ายชื่อนั้งประจำที่ที่จัดเตรียมให้ ในเวลา ๘.๔๐ น. ขบวนเกียรติยศอัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน/เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. เข้าสู่ห้องประชุมสุนทรเมธี แขกผู้มีเกียรติร่วมยืนตรงเป็นเกียรติแก่ขบวนนักเรียน เข้าสู่พิธีประดับเข็ม พระนามาภิไธยย่อ สว. โดยเชิญผู้มอบเป็นชุดๆ จนหมดการประดับเข็ม ในเวลา ๙.๓๐ น. นายสุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จากนั้นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายราชสักการะเปิดกรวย ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดกรวย ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นประธานรับฟังคำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จาก นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พิธีกรเชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติในพิธีประดับหมวกสลับชุดจนหมด จากนั้นประธานให้โอวาทนักเรียน จากนั้นประธานนักเรียนถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ขับร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน/เพลงนารีรัตนา มอบของที่ระลึกให้ประธาน ก่อนประธานเดินทางกลับ จากนั้นเป็นพิธีประดับป้ายชื่อโดยเชิญผู้ปกครองนักเรียนขึ้นประดับที่ละแถวจนหมด และถ่ายรูปร่วมเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีงานวันเกียรติยศ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,00:33   อ่าน 2379 ครั้ง