ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต
ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตัวแทนครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย 1.นายวุฒิชัย หวังสุข 2.นางสาวสุรัสดา ขาวนวล 3.นางสาวภคมน เอมอิ่ม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รุ่นที่ 1 โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิติ้ ระยอง
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,21:22   อ่าน 60 ครั้ง