ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวัชรพล สุขรักษา
ตำแหน่ง : ครูประจำหอพักชาย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การประมง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล