ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางณัฐชยา เวทวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เคมีศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองคอกหมู
2529 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านค่าย
2532 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม
2536 ปริญญาตรี กศ.บ. เอกเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
2549 ปริญญาโท วท.ม. เคมีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2539 ร.ร.ห้วยยางศึกษา ครูระดับ 3
2542 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูระดับ 4
ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู อันดับคศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัล ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2553
2 รางวัล ระดับเหรียญเงิน ครูผู้นำการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ ปี 2553
3 สอบผ่านการศึกษาอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สาขาเคมี (Master Teacher) ปี 2553
4 รางวัลชมเชย ครูดีเด่น ด้าน วิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ปี 2554
5 ครูที่ปรึกษาดีเด่น ปี 2553
6 ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2555