ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายโกวิทย์ โจทา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817420872
อีเมล์ : tom_never@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
2549 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระแก้ว
2554 ค.บ. ( วิทยาศาสตร์ทั่วไป ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2556 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
2 ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ เหรียญทอง
3 กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4 กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น