ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายงาม เรือทะมิน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พละศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 วิทยาศาสตร์บันฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสุโขทัย
2553 ศึกษาศาสตร์บันฑิต เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545 - 2553 โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร ครููผู้สอน
2553 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดระยอง กีฬานักเรียนนักศึกษา ปี 2554