ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : นาฏศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817543919
อีเมล์ : som-sak-aod@hotmail.com
ที่อยู่ :
128/9 ถนนริมน้ำ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เครื่องราช : ป.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2518-2523 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา
2524-2529 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรียะลา เมือง ยะลา
2532-2535 คบ. ครุศาสตรบัณฑิต สาขา นาฏศิลป์ วิทยาลัยครูนครปฐม เมือง นครปฐม
2553-2559 ศศม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 กรกฎาคม 2536 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) กองการศึกษา เทศบาลเมือง กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
25 กรกฎาคม 2537 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม กรมสามัญศึกษา อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย อาจารย์ 1 ระดับ 3
2541 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เมือง ระยอง อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ตุลาคม 2543 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เมือง ระยอง อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 ตุลาคม 2545 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เมือง ระยอง อาจารย์ 2 ระดับ ุ6
1 เมษายน 2547 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เมือง ระยอง อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 เมษายน 2548 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เมือง ระยอง ครูชำนาญการ
1 เมษายน 2551 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เมือง ระยอง ครูชำนาญการพิเศษ
20 กันยายน 2556 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เมือง ระยอง ครูเชี่ยวชาญ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัล "คนดีศรีนครินทร์" ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
2 ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 จังหวัดระยอง
3 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
4 รางวัล “คุรุปูชนีย์” ประจำปีการศึกษา 2559
5 ได้รับรับรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 รางวัลระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาอนุรักษ์มรดกไทย
6 รางวัล OBEC AWARDS ระดับประเทศ ประจำปี 2560
7 รางวัล MOE AWARDS ประจำปี 2560
8 ผลงานระดับชาติ รางวัลเชิงประจักษ์
9 งานด้านพิธีกร / การประชาสัมพันธ์
10 ผลงานด้านงานรัฐพิธี
11 ผลงานนาฏศิลป์การบริการชุมชน
12 ผลงานนวัตกรรมการแข่งขัน
13 ผลงานทางวิชาการ
14 งานวิทยากร