ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชนาธิป ปะทะดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 038-618332 ต่อ 108
อีเมล์ : swry2009@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี/ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
2552 ปริญญาตรี/ ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูผู้ช่วย
2554 – ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู อันดับคศ. 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มอบเกียรติบัตรผู้มีผลการพัฒนานวัตกรรมกาจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ประเภทกลวิธีการสอนดีเด่น ระดับทอง เนื่องในการจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานโรงเรียน ครู และนักเรียน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553
2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2553 “สุดยอดเด็ก ก้าวใหม่ใหม่ ที่ไกลกว่าระหว่างวันที่ 26-2