ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปุญชรัสมิ์ รักสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูประจำหอพักหญิง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล