ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณัฐชยา เวทวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวมนต์รวี บรรจงจิตต์
ครู คศ.3

นางอำนวยพร สืบเสนาะ
ครู คศ.3

นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ครู คศ.3

นางสาวเรวดี วิจารี
ครู คศ.2

นางสาวสุมัทนา อ่องจำปา
ครู คศ.1

นางสาวอภิรดี ยิ่งประยูร
ครู คศ.1

นางสาวณัชชวกร หงษ์คง
ครู คศ.1

นางสาวณัฐกฤตา สิงห์ยะบุศย์
ครู คศ.1

นางสาวพิชญา พลศิริ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร ภูล้นแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวธีรนันท์ ยศปัญญา
ครู คศ.1

นายอรุณ กัณหา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา งามดี
ครูผู้ช่วย