ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศุภกิจ บรรจงจิตต์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ครู คศ.3

นางสาวธิดารัตน์ จันทะกาสี
ครู คศ.1