ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยกร สุปง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,10:03  อ่าน 696 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สอนด้วยกลวิธีการอ่านแบบ Skimming และ Scanning กับสอนด้วยวิธีปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดผลงาน

ปีที่ทำการวิจัย  พ.ศ.  2559

 

บทคัดย่อ

 

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านด้วยกลวิธี Skimming และ Scanning เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านที่สอนด้วยวิธี  Skimming และ Scanning  กับวิธีปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุ่มได้ชั้น ม.2/1 จำนวน 39 คน   เป็นกลุ่มทดลอง และชั้น ม.2/3 จำนวน 39 คน เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล         คือ แบบฝึกทักษะการอ่านด้วยกลวิธี Skimming และ Scanning จำนวน 6 ชุด (18 แผนการสอน) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน จำนวน 30  ข้อ ใช้เวลาในการทดลอง 20  ชั่วโมง สถิติที่ใช้ ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  ดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC ค่าความยาก (P) ค่าอำนาจจำแนก (B) ค่าความเชื่อมั่น (R) ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึก (E1/E2) และการทดสอบค่าที (t – independent samples)

 

               สรุปผลการวิจัย

               1.  แบบฝึกทักษะการอ่านด้วยกลวิธี  Skimming และ Scanning เพื่อพัฒนาความสามารถ  ในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.59/83.91  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

               2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านที่สอนด้วยวิธี Skimming และ Scanning  กับวิธีปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่สอนด้วยวิธี Skimming และ Scanning    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่สอนด้วยวิธีปกติ

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,10:03   อ่าน 696 ครั้ง