ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับทุนอบรมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาจีน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:53  อ่าน 745 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การประกวดกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (อย.น้อย)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:52  อ่าน 809 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:51  อ่าน 726 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:50  อ่าน 741 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:49  อ่าน 704 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “คนดีศรีนครินทร์”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:49  อ่าน 700 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล คนดีศรีนครินทร์
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:35  อ่าน 706 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งครูแสนดี
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:35  อ่าน 765 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:34  อ่าน 717 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มอบเกียรติบัตรผู้มีผลการพัฒนานวัตกรรมกาจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ประเภทกลวิธีการสอนดีเด่น ระดับทอง เนื่องในการจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานโรงเรียน ครู และนักเรียน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนาธิป ปะทะดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2556,12:37  อ่าน 2705 ครั้ง
รายละเอียด..