ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล “ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:50  อ่าน 784 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:49  อ่าน 740 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “คนดีศรีนครินทร์”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:49  อ่าน 733 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล คนดีศรีนครินทร์
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:35  อ่าน 734 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งครูแสนดี
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:35  อ่าน 798 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,14:34  อ่าน 741 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มอบเกียรติบัตรผู้มีผลการพัฒนานวัตกรรมกาจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ประเภทกลวิธีการสอนดีเด่น ระดับทอง เนื่องในการจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานโรงเรียน ครู และนักเรียน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนาธิป ปะทะดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2556,12:37  อ่าน 2784 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2553 “สุดยอดเด็ก ก้าวใหม่ใหม่ ที่ไกลกว่าระหว่างวันที่ 26-2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนาธิป ปะทะดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2556,11:52  อ่าน 930 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 1
ชื่ออาจารย์ : นายศุภกิจ บรรจงจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2556,15:29  อ่าน 936 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 1
ชื่ออาจารย์ : นายศุภกิจ บรรจงจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2556,15:29  อ่าน 1057 ครั้ง
รายละเอียด..