ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2554 จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2556,15:04  อ่าน 1034 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2556,15:03  อ่าน 764 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปี 2555 จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2556,15:03  อ่าน 742 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ค่ายยอดนักวิทยาศาสตร์น้อย irpc ประจำปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,11:19  อ่าน 825 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,11:18  อ่าน 726 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท 2 อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านพักอาศัย โรงเรียนหรือชุมชน ประจำปี 2555 ผลงานเรื่อง เครื่องแกะหอยแครง รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการ ค่ายนักประดิษฐ์ รุ่นใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,11:18  อ่าน 860 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงาน ประเภททดลองทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,11:17  อ่าน 748 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,11:17  อ่าน 757 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ที่ 1 อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ประจำปี 2553 ผลงานเรื่อง หนังเทียมจากเปลือกกล้วย รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการ ค่ายนักประดิษฐ์ รุ่นใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,11:17  อ่าน 738 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชยโครงการยุววิจัยยางพารา สกว. ประจำปี 2553 เรื่อง การเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยางของสวนยางพาราบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,11:16  อ่าน 711 ครั้ง
รายละเอียด..