กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตรวจเงินแผ่นดิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.47 KB
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 547.21 KB
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.14 MB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.04 KB
คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.29 KB