ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปณวัตร หาญณรงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรทัย ทองปาน
ครู คศ.3

นายอัชฌวุฒิ เปลี่ยนสมัย
ครู คศ.1

ณัทดารัญ อภิรัชตกุล
ครู คศ.1

นางสาวอารยา คณารักษ์
ครูผู้ช่วย

ศิริภรณ์ สุขวารี
ครูอัตราจ้าง