ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน