ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                                       .............................................................................................

1. นายลำยอง         ธรรมยิ่ง                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์          นัขลิขิต                 ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ
3. นางสาวจำนงค์    ภู่ศรีสลับ               ผู้แทนครู                                        กรรมการ
4. นายสมบูรณ์       เจริญพงษ์              ผู้แทนองค์กรชุมชน                       กรรมการ
5. นายนิพัฒน์        นาควิเวก                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
6. นายจตุรงค์         นพกูลวงค์             ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ
7. นายสุนทร          ราชวัฒน์                ผู้แทนองค์กรศาสนา                       กรรมการ
8. พระครูกิตติ        สารสุทธิ                 ผู้แทนพระภิกษุ                               กรรมการ
9. นางพีรญา          นันทสุดแสวง         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ
10. นายสุนทร        วิเศษศรี                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ
11. นายสมภพ        วงศ์ทางประเสริฐ   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ
12. นายประวิทย์     ธรรมเจริญ             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ
13. นายอุทิศ           ซื่อประเสริฐ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ
14. นายทวีสิทธิ์       อิศรเดช                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ
15. นายถาวร          เขียนเสมอ            ผู้อำนวยการโรงเรียน                กรรมการและเลขานุการ