ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนันทนิตย์ สงวนกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ครู คศ.2

นางนันท์นภัส ไทยยิ่ง
ครู คศ.2

นางสาวกัลยกร สุปง
ครู คศ.2

นายวิเชียร กุมศักดิ์
ครู คศ.1

จ่าสิบตรี เมธัช เตกฉัตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐกันย์ อยู่ประพัตร
ครูผู้ช่วย