ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

          
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชดำริ เป็นพลโลกที่ดี เก่งและมีความสุขอักษรย่อของโรงเรียน      สว.รย.


คติพจน์    นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตัญญูกตเวทิตา (ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี)


คำขวัญ    รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ


สีประจำโรงเรียน      แดง – น้ำเงิน


แดง      เป็น สีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 


น้ำเงิน   หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์


ต้นไม้ประจำโรงเรียน    ต้นประดู่แดง