ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน  ของปีการศึกษาที่รายงาน)
            1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ม.1-ม.6) ทั้งสิ้น 213 คน
            2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 980  คน
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน ไปกลับ ประจำ รวม เฉลี่ย/ห้อง ร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 87 103 190 20 25 45 107 128 235 33.57 23.98
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 92 101 193 6 21 27 98 122 220 36.67 22.45
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 69 104 173 11 11 22 80 115 195 32.5 19.90
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 19 248 308 556 37 57 94 285 365 650 34.21 66.33
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 45 61 106 9 9 18 54 70 124 31 12.65
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 46 62 108 2 7 9 48 69 117 29.25 11.94
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 26 46 72 6 11 17 32 57 89 22.25 9.08
รวมมัธยมศึกษา    ตอนปลาย 12 117 169 286 17 27 44 134 196 330 27.5 33.67
เฉลี่ยรวม 31 365 477 842 54 84 138 419 561 980 31.61 100