ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563  )
            1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ม.1-ม.6) ทั้งสิ้น 237 คน  
            2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,025  คน


ระดับชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน ไปกลับ ประจำ รวม เฉลี่ย/ห้อง ร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 81 86 167 15 23 38 96 109 205 29.29 20
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 88 105 193 18 17 35 106 122 228 32.57 22.24
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 96 104 200 3 16 19 99 120 219 36.5 21.37
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 20 265 295 560 36 56 92 301 351 652 32.6 63.61
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 32 89 121 10 7 17 42 96 138 34.5 13.46
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 43 61 104 9 7 16 52 68 120 30 11.71
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 46 63 109 1 5 6 47 68 115 28.75 11.22
รวมมัธยมศึกษา    ตอนปลาย 12 121 213 334 20 19 39 141 232 373 31.08 36.39
เฉลี่ยรวม 32 386 508 894 56 75 131 442 583 1,025 32.03 100