ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพันษพัฒน์ ปาละสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวณัชชวกร หงษ์คง
ครูผู้ช่วย