ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติประวัติของโรงเรียน
เกียรติประวัติของโรงเรียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2554  ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง


เกียรติประวัติของโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ


เกียรติประวัติของโรงเรียน
โล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา 2555  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  18