ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติประวัติของโรงเรียน
เกียรติประวัติของโรงเรียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2554  ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง


เกียรติประวัติของโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ


เกียรติประวัติของโรงเรียน
โล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา 2555  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  18เกียรติประวัติของโรงเรียน
รางวัลสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2558”
เกียรติประวัติของโรงเรียน
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ในศตวรรษที่ 21 โดยเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Based Learning )” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558
เกียรติประวัติของโรงเรียน
ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : SCQA) ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำพุทธศักราช 2557 – 2558  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกียรติประวัติของโรงเรียน
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ โดยใช้กิจกรรมระเบิดความคิดพิชิตไอเดียและการฝึกอาชีพนอกเวลา การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เกียรติประวัติของโรงเรียน
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559
เกียรติประวัติของโรงเรียน
รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดรีไซเคิล โครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยยาเสพติด พิชิตใจแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
เกียรติประวัติของโรงเรียน
รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
เกียรติประวัติของโรงเรียน
ชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันรายการ ฟุตบอลเยาวชน   พีทีทีกรุ๊ปคัพ ๒๐๑๗ (ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี) 
เกียรติประวัติของโรงเรียน
ชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ My  little farm ปฏิบัติการสุดยอดเด็กไทยใจเกษตร ปีที่ ๙ 
เกียรติประวัติของโรงเรียน
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเหรียญเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เกียรติประวัติของโรงเรียน
ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเหรียญทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เกียรติประวัติของโรงเรียน
รางวัล MOE AWORDS ปีการศึกษา 2559 ผลงสนระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษา สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 
เกียรติประวัติของโรงเรียน
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562