ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวัฒน์ โสภามาตร
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายจินไตย อุดรชัยนิตย์
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐเขตต์ ในเมือง
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเนติกา จันทร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภวิชญ์ ตั้งสมคิด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกฤต เชื่อวิทยาวุฒิ
ตำแหน่ง : สวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรวิญช์ เรืองพงศ์พันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา ชุ่มวงค์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแพรไหม หลวงสิงห์ไชย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรพรประภา ประมวลศิลป์
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยลดา สิงห์เงา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์นารา นาคฉัตรีย์
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกวิศรา ตระกูลษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายภวนันทชัย นวลศรี
ตำแหน่ง : พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพศิน โพธ์โพน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิชา วงษ์วิเชียร
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงกมล ผึ่งแผ่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรัชฌา ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศกรินทร์ พุทธพงศ์
ตำแหน่ง : กีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายตีเทพ หุตะเศรณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.5/1