ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บัตรแก้ผลการเรียน
บัตรแก้ 0, ร ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 28.37 KB 138
รายงานการประเมินตนเองSAR
>SAR-61 38150
>SAR-62 38153
SAR-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.19 MB 46844
SAR-58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 48267
SAR-57 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 797.86 KB 48386
SAR-59 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 48437
คำสั่ง โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน 2564 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 46809
โครงสร้างการบริหารงาน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 46802
ข้อมูลนักเรียน-DMC
>https://portal.bopp-obec.info/obec61/restpublicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48573
>https://portal.bopp-obec.info/obec57/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48662
>https://portal.bopp-obec.info/obec60/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48438
>https://portal.bopp-obec.info/obec59/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48278
>https://portal.bopp-obec.info/obec58/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48505
โปรแกรมคำนวน SDQ
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 512.08 KB 48467
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 548.08 KB 48479
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 545.49 KB 48281
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.78 KB 48615
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 843.17 KB 48381
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 958.2 KB 48644
คะแนนสอบ ONET
onet6-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.56 KB 48360
onet3-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.87 KB 48634
onet6-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.02 KB 48307
onet3-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.63 KB 48379
onet3-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.29 KB 48371
onet6-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.79 KB 48622
onet6-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.49 KB 48338
onet3-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.15 KB 48518
onet6-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.39 KB 48528
onet3-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 48440
onet6-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.08 KB 48391
onet3-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 48457
onet6-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 48277
onet3-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.41 KB 48282
เอกสารงานวิชาการ
ใบแจ้งรายชื่อนักเรียนรอการตัดสินหรือยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ “ร” Word Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 48464
เอกสารรูปแบบประมวลรายวิชาและแผนจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน
ประมวลรายวิชา-65 Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 55
บันทึกส่งประมวลรายวิชา-65 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 43
รูปแบบแผนรายวิชาเพิ่มเติม-65 Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 44
รูปแบบแผนรายวิชาพื้นฐาน-65 Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 45
บันทึกส่งแผนรายเทอม-65 Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 41
บันทึกส่งแผนรายเดือน-65 Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 39
รูปแบบแผน Word Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 48613
ประมวลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48710
บันทึกส่งแผน Word Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 48457
บันทึกส่งประมวล Word Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 48374
คำอธิบายรายวิชาและตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรสำหรับกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 48436
ตารางโครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 48429
ดาวน์โหลดเอกสาร ม.1
ใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 48639
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 48521
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.62 KB 48280
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 328.09 KB 48641
ใบรับรองผลการเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.92 KB 48302
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.41 KB 48627
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 48339
ดาวน์โหลดเอกสาร ม.4
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 939.73 KB 48549
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 48648
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 620.52 KB 48339
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.47 KB 48438
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.83 KB 48325
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.23 KB 48583
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 608.41 KB 48552
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 931.22 KB 48319
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48620
สรุปผลการเรียน
กราฟผลการเรียน57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48374
สรุปผลการเรียน57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329.05 KB 48412
สรุปผลการเรียน59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.17 KB 48638
สรุปผลการเรียน58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.99 KB 48260
สรุปคุณลักษณะ-อ่านคิดวิเคราะห์
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 48614
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 48350
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2557 Word Document ขนาดไฟล์ 20.79 KB 48503
ผลงานครูและนักเรียน
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 63 Word Document ขนาดไฟล์ 27.63 KB 48226
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 79.31 KB 48298
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 64.73 KB 48643
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60.49 KB 48302
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 59 Word Document ขนาดไฟล์ 416 KB 48472
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 58 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 48573
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 54.21 KB 48459
ข้อมูลจำนวนนักเรียน-บุคลากร
จำนวนนักเรียน -บุคลากร 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 37.56 KB 48325
จำนวนนักเรียน -บุคลากร 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 48245
จำนวนนักเรียน -บุคลากร 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 27.1 KB 48571
ข้อมูลนักเรียน-บุคลากร2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.22 KB 48496
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.35 KB 48361
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.65 KB 48240
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 768.36 KB 48347
อบรม 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 862.27 KB 48563
อบรม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 48358
อบรม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 596.66 KB 48462
อบรม 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.64 KB 48369
อื่นๆ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.1 KB 48352
แผนผังอาคารเรียนและอาคารประกอบ JPEG Image ขนาดไฟล์ 149.5 KB 48542