ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คะแนนสอบ ONET
onet6-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.02 KB 93706
onet3-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.63 KB 93684
onet3-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.29 KB 93739
onet6-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.79 KB 93717
onet6-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.49 KB 93843
onet3-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.15 KB 93765
onet6-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.39 KB 93785
onet3-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 93793
onet6-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.08 KB 93795
onet3-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 93806
onet6-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 93797
onet3-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.41 KB 93814
สรุปผลการเรียน
กราฟผลการเรียน57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 93836
สรุปผลการเรียน57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329.05 KB 93798
สรุปผลการเรียน59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.17 KB 93825
สรุปผลการเรียน58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.99 KB 93807
ข้อมูลจำนวนนักเรียน-บุคลากร
จำนวนนักเรียน -บุคลากร 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 93748
จำนวนนักเรียน -บุคลากร2561 Word Document ขนาดไฟล์ 27.1 KB 93713
ข้อมูลนักเรียน-บุคลากร2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.22 KB 93881
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.35 KB 93802
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.65 KB 93801
ข้อมูลนักเรียน-DMC
https://portal.bopp-obec.info/obec61/restpublicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 93854
https://portal.bopp-obec.info/obec57/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 93789
https://portal.bopp-obec.info/obec60/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 93786
https://portal.bopp-obec.info/obec59/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 93790
https://portal.bopp-obec.info/obec58/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 93833
รายงานการประเมินตนเองSAR
SAR-58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 93802
SAR-57 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 797.86 KB 93795
SAR-59 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 93811
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 768.36 KB 93705
อบรม 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 862.27 KB 93695
อบรม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 93787
อบรม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 596.66 KB 93764
อบรม 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.64 KB 93766
ผลงานครูและนักเรียน
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 79.31 KB 93686
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 64.73 KB 93783
ผลงานรางวัลรูและนักเรียน 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60.49 KB 93713
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 59 Word Document ขนาดไฟล์ 416 KB 93889
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 58 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 93939
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 54.21 KB 93881
สรุปคุณลักษณะ-อ่านคิดวิเคราะห์
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 93797
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 93787
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2557 Word Document ขนาดไฟล์ 20.79 KB 93779
โปรแกรมคำนวน SDQ
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 512.08 KB 93756
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 548.08 KB 93752
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 545.49 KB 93755
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.78 KB 93764
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 843.17 KB 93746
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 958.2 KB 93798
ดาวน์โหลดเอกสาร ม.1
ใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 21134
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 21156
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.62 KB 94381
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 328.09 KB 94213
ใบรับรองผลการเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.92 KB 94169
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.41 KB 94253
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 94289
ดาวน์โหลดเอกสาร ม.4
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 939.73 KB 2
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 3
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 620.52 KB 6
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.47 KB 93916
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.83 KB 93840
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.23 KB 93888
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 608.41 KB 93956
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 931.22 KB 93875
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 93919
อื่นๆ
แผนผังอาคารเรียนและอาคารประกอบ JPEG Image ขนาดไฟล์ 149.5 KB 93678