ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บัตรแก้ผลการเรียน
บัตรแก้ 0, ร ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 28.37 KB 143
รายงานการประเมินตนเองSAR
>SAR-61 38154
>SAR-62 38158
SAR-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.19 MB 46849
SAR-58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 48269
SAR-57 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 797.86 KB 48389
SAR-59 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 48439
คำสั่ง โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน 2564 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 46813
โครงสร้างการบริหารงาน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 46808
ข้อมูลนักเรียน-DMC
>https://portal.bopp-obec.info/obec61/restpublicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48579
>https://portal.bopp-obec.info/obec57/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48665
>https://portal.bopp-obec.info/obec60/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48444
>https://portal.bopp-obec.info/obec59/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48282
>https://portal.bopp-obec.info/obec58/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48509
โปรแกรมคำนวน SDQ
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 512.08 KB 48470
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 548.08 KB 48481
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 545.49 KB 48283
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.78 KB 48617
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 843.17 KB 48386
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 958.2 KB 48647
คะแนนสอบ ONET
onet6-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.56 KB 48367
onet3-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.87 KB 48638
onet6-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.02 KB 48311
onet3-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.63 KB 48386
onet3-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.29 KB 48373
onet6-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.79 KB 48625
onet6-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.49 KB 48341
onet3-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.15 KB 48520
onet6-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.39 KB 48530
onet3-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 48442
onet6-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.08 KB 48395
onet3-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 48459
onet6-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 48280
onet3-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.41 KB 48284
เอกสารงานวิชาการ
ใบแจ้งรายชื่อนักเรียนรอการตัดสินหรือยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ “ร” Word Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 48466
เอกสารรูปแบบประมวลรายวิชาและแผนจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน
ประมวลรายวิชา-65 Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 63
บันทึกส่งประมวลรายวิชา-65 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48
รูปแบบแผนรายวิชาเพิ่มเติม-65 Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 49
รูปแบบแผนรายวิชาพื้นฐาน-65 Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 53
บันทึกส่งแผนรายเทอม-65 Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 46
บันทึกส่งแผนรายเดือน-65 Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 42
รูปแบบแผน Word Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 48618
ประมวลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48713
บันทึกส่งแผน Word Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 48461
บันทึกส่งประมวล Word Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 48377
คำอธิบายรายวิชาและตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรสำหรับกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 48439
ตารางโครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 48434
ดาวน์โหลดเอกสาร ม.1
ใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 48642
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 48525
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.62 KB 48283
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 328.09 KB 48644
ใบรับรองผลการเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.92 KB 48305
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.41 KB 48630
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 48342
ดาวน์โหลดเอกสาร ม.4
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 939.73 KB 48551
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 48650
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 620.52 KB 48341
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.47 KB 48440
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.83 KB 48327
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.23 KB 48586
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 608.41 KB 48555
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 931.22 KB 48321
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48623
สรุปผลการเรียน
กราฟผลการเรียน57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48376
สรุปผลการเรียน57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329.05 KB 48414
สรุปผลการเรียน59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.17 KB 48641
สรุปผลการเรียน58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.99 KB 48262
สรุปคุณลักษณะ-อ่านคิดวิเคราะห์
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 48619
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 48352
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2557 Word Document ขนาดไฟล์ 20.79 KB 48505
ผลงานครูและนักเรียน
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 63 Word Document ขนาดไฟล์ 27.63 KB 48231
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 79.31 KB 48302
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 64.73 KB 48646
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60.49 KB 48305
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 59 Word Document ขนาดไฟล์ 416 KB 48475
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 58 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 48576
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 54.21 KB 48462
ข้อมูลจำนวนนักเรียน-บุคลากร
จำนวนนักเรียน -บุคลากร 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 37.56 KB 48336
จำนวนนักเรียน -บุคลากร 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 48249
จำนวนนักเรียน -บุคลากร 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 27.1 KB 48576
ข้อมูลนักเรียน-บุคลากร2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.22 KB 48501
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.35 KB 48363
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.65 KB 48243
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 768.36 KB 48351
อบรม 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 862.27 KB 48567
อบรม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 48360
อบรม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 596.66 KB 48464
อบรม 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.64 KB 48371
อื่นๆ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.1 KB 48357
แผนผังอาคารเรียนและอาคารประกอบ JPEG Image ขนาดไฟล์ 149.5 KB 48544