ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บัตรแก้ผลการเรียน
บัตรแก้ 0, ร ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 28.37 KB 34
รายงานการประเมินตนเองSAR
SAR-61 38047
SAR-62 38048
SAR-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.19 MB 46714
SAR-58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 48169
SAR-57 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 797.86 KB 48288
SAR-59 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 48336
คำสั่ง โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน 2564 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 46695
โครงสร้างการบริหารงาน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 46693
ข้อมูลนักเรียน-DMC
https://portal.bopp-obec.info/obec61/restpublicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48463
https://portal.bopp-obec.info/obec57/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48553
https://portal.bopp-obec.info/obec60/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48332
https://portal.bopp-obec.info/obec59/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48179
https://portal.bopp-obec.info/obec58/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48397
โปรแกรมคำนวน SDQ
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 512.08 KB 48368
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 548.08 KB 48380
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 545.49 KB 48181
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.78 KB 48516
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 843.17 KB 48283
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 958.2 KB 48544
คะแนนสอบ ONET
onet6-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.56 KB 48257
onet3-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.87 KB 48533
onet6-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.02 KB 48209
onet3-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.63 KB 48282
onet3-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.29 KB 48271
onet6-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.79 KB 48523
onet6-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.49 KB 48240
onet3-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.15 KB 48419
onet6-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.39 KB 48430
onet3-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 48343
onet6-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.08 KB 48294
onet3-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 48358
onet6-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 48179
onet3-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.41 KB 48180
เอกสารงานวิชาการ
ใบแจ้งรายชื่อนักเรียนรอการตัดสินหรือยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ “ร” Word Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 48364
เอกสารรูปแบบประมวลรายวิชาและแผนจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน
รูปแบบแผน Word Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 48506
ประมวลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48606
บันทึกส่งแผน Word Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 48356
บันทึกส่งประมวล Word Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 48272
คำอธิบายรายวิชาและตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรสำหรับกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 48323
ตารางโครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 48323
ดาวน์โหลดเอกสาร ม.1
ใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 48518
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 48399
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.62 KB 48181
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 328.09 KB 48529
ใบรับรองผลการเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.92 KB 48201
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.41 KB 48527
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 48238
ดาวน์โหลดเอกสาร ม.4
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 939.73 KB 48442
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 48544
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 620.52 KB 48234
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.47 KB 48335
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.83 KB 48224
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.23 KB 48483
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 608.41 KB 48453
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 931.22 KB 48220
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48522
สรุปผลการเรียน
กราฟผลการเรียน57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48274
สรุปผลการเรียน57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329.05 KB 48315
สรุปผลการเรียน59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.17 KB 48540
สรุปผลการเรียน58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.99 KB 48154
สรุปคุณลักษณะ-อ่านคิดวิเคราะห์
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 48518
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 48252
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2557 Word Document ขนาดไฟล์ 20.79 KB 48406
ผลงานครูและนักเรียน
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 63 Word Document ขนาดไฟล์ 27.63 KB 48129
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 79.31 KB 48201
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 64.73 KB 48545
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60.49 KB 48205
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 59 Word Document ขนาดไฟล์ 416 KB 48375
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 58 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 48478
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 54.21 KB 48361
ข้อมูลจำนวนนักเรียน-บุคลากร
จำนวนนักเรียน -บุคลากร 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 37.56 KB 48223
จำนวนนักเรียน -บุคลากร 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 48149
จำนวนนักเรียน -บุคลากร 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 27.1 KB 48472
ข้อมูลนักเรียน-บุคลากร2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.22 KB 48397
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.35 KB 48263
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.65 KB 48143
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 768.36 KB 48251
อบรม 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 862.27 KB 48465
อบรม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 48263
อบรม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 596.66 KB 48366
อบรม 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.64 KB 48271
อื่นๆ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.1 KB 48248
แผนผังอาคารเรียนและอาคารประกอบ JPEG Image ขนาดไฟล์ 149.5 KB 48442