ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพรชัย สมเสาร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา (สากล)
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ค.บ./ดนตรีศึกษาสากล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
5 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ครูผู้ช่วย
5 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล