ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ จ.ระยอง
2532 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง
2535 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง
2539 ปริญญาตรี / การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
2549 ปริญญาโท/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม จ.สระแก้ว อาจารย์ 1 ระดับ 3
2545 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2547 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู อันดับคศ. 1
2553 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู อันดับคศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดแต่งกลอนเนื่องในวันสุนทรภู่ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่
2 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดแต่งกลอน หัวข้อ “ประหยัดพลังงาน”
3 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน การประกวดแต่งกลอน หัวข้อ “ทะเลยังสวยงาม”
4 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการเปิดพจนานุกรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมทักษะของเยาวชน ชิงถ้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2554
5 ส่งนักเรียนเข้าประกวด การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมทักษะของเยาวชน ชิงถ้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2554
6 คนดีศรีนครินทร์
7 หนึ่งแสนครูดี
8 ครูผู้สอนดีเด่น