ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางยุบล เจิมจรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองตะแบก
2543 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
2546 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม
2550 ครุศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2554 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูผู้ช่วย
2554 – 2558 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู คศ.1
2559 – ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลคนดีศรีนครินทร์ ประจำปี 2562 13 มกราคม 2561
2 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559
3 ครูสอนดี สอนเก่ง (ครูคลังสมอง) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560
4 รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปีการศึกษา 2557
5 สมุดบันทึกความเป็นครูดี
6 ครูดีในดวงใจ
7 ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น