ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเรวดี วิจารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
2539 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านค่าย
2542 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม
2546 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2547 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย
2550 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ครู อันดับคศ. 1
2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู อันดับคศ. 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 โครงการ ค่ายนักประดิษฐ์ รุ่นใหม่ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
2 กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
3 โครงการยุววิจัยยางพารา เรื่อง การรักษาสภาพเมล็ดพันธุ์ยางพาราด้วยสารเคลือบผิว
4 คนดีศรีนครินทร์
5 หนึ่งแสนครูดี
6 ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
7 ครูผู้สอนดีเด่น
8 Master Teacher สาขา เคมี