ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ฟิสิกส์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 คุรุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สาขาฟิสิกส์ สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร
2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาฟิสิกส์ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2543 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาจารย์ 1 ระดับ 4
2545 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาจารย์ 1 ระดับ 5
2547 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาจารย์ 2 ระดับ 6
2547 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู อันดับคศ. 2
2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู อันดับคศ. 2 (วิทยาฐานะครูชำนาญการ)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สิ่งประดิษฐ์เรื่อง เครื่องหั่นผลไม้ยุคประหยัด
2 รางวัลคุรุสดุดี
3 รางวัล “คนดีศรีนครินทร์”
4 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครู”
5 ได้รับคัดเลือกให้ลงเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ผ่านอินเทอร์เนต
6 ครูและนักเรียนได้ร่วมออกรายการ “สาธุประดิษฐ์” ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 1. สะดวกสบายสไตล์สวนยาง 2. กรรไกร ๙๐ องศา 3. เครื่องปั่นครอบจักรวาล
7 รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๙ รางวัล
8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เรื่อง ครีมขัดเครื่องหนังจากลูกปาล์ม It is wax ประยุกต์
9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เรื่อง โครงงานถ่านประยุกต์
10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เรื่อง โครงงานกระถางจากธรรมชาติ Nature Pot
11 ผ่านเข้ารอบ ๒๐ แผนงานสุดท้ายในระดับประเทศ
12 รางวัลชมเชย ระดับภาคกลางและกรุงเทพฯ
13 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงงานวิทยาศาสตร์ มีดรีดใบตอง
14 รางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงงานมีดรีดใบตอง
15 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องแกะลูกหมากแห้ง
16 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง กรรไกร 90 องศา
17 รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องสะดวกสบายสไตล์สวนยาง
18 รางวัลครูดีในดวงใจ
19 รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) เหรียญทองระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
20 รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) เหรียญทองระดับชาติ