ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ฟิสิกส์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคลองทราย
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดพลา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ปริญญาตรี เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท ฟิสิกส์ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู อันดับคศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ค่ายยอดนักวิทยาศาสตร์น้อย irpc ประจำปี 2555
2 หนึ่งแสนครูดี
3 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท 2 อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านพักอาศัย โรงเรียนหรือชุมชน ประจำปี 2555 ผลงานเรื่อง เครื่องแกะหอยแครง รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการ ค่ายนักประดิษฐ์ รุ่นใหม่
4 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงาน ประเภททดลองทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2554
5 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553
6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ที่ 1 อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ประจำปี 2553 ผลงานเรื่อง หนังเทียมจากเปลือกกล้วย รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการ ค่ายนักประดิษฐ์ รุ่นใหม่
7 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชยโครงการยุววิจัยยางพารา สกว. ประจำปี 2553 เรื่อง การเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยางของสวนยางพาราบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
8 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการยุววิจัยยางพารา สกว. ประจำปี 2551-2555
9 รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศษสตร์ประยุกต์ ประเภททีม ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2551 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี 2550 ผลงานเรื่อง Nature pot รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการ ค่ายนักประดิษฐ์ รุ่นใหม่