ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกุลธวัช ทิพสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนคณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2543 – 2545 กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ กรมรบพิเศษที่ ๒ กองพลรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี รับราชการทหาร
2545 – 2547 Grande Ville Hotel Bangkok, Thailand Waiter
2547 - 2549 E-smart of Singapore Thai Marketing
2549 - 2554 Saint John’s Technology Bangkok, Thailand Master
2554 – ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์รางวัลเหรีญเงินระดับภาค
2 ผู้ออกข้อสอบ V-NET 2553 ระดับอาชีวะ