ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอรทัย ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 มัธยมศึกษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
2534 ปริญญาตรี / ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา
2556 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534 - 2536 วิทยาลัยครูนครปฐม เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
2536 วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1
2537 - 2542 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ครูผู้สอน
2542 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครูอันดับ ค.ศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ของ สพฐ. ปีการศึกษา 2557
2 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับภาค ปีการศึกษา 2557
3 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปี 2554
4 รางวัล คนดีศรีนครินทร์
5 รางวัลหนึ่งครูแสนดี
6 รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา