ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบวรนันท์ รัตโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
2556 กศ.ม./บริหารการศึกษา ม.บูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูอัตราจ้าง
2548 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พนักงานราชการ
23 มีนาคม 2552 - 2558 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ครู คศ.1
2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลคนดีศรีนครินทร์ ประจำปี 2560 จัดโดย สพฐ. ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
2 รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557
3 ระดับเหรียญเงิน การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 1
4 ระดับเหรียญเงิน การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 1