ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี
2532 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมลคล คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ
2539 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2551 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2532 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร 2
2533 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์ 1
2535 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ 1
2542 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาจารย์ 2
2551 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู อันดับคศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
2 ครูดีในดวงใจ
3 ผลงานวิจัยชมเชย ระดับภูมิภาค
4 กรรมการที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ
5 ชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลอันทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)
6 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดสวนแก้ว นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
7 รางวัลคนดีศรีนครินทร์
8 คุรุสดุดี