ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ประกาศนียบัตร (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) สถาบันฝึกอบรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2536 ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2543 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2549 เกียรติบัตร (การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยจี้หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2535 - 2542 โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ , โรงแรมมณเฑียร พัทยา , โรงแรมแมริออท รอยัล การ์เด้นท์ พัทยา เจ้าหน้าที่อาคันตุกะสัมพันธ์ (Guest Relation Officer)
2542 - 2544 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครูอัตราจ้าง
2544 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครูอันดับ ค.ศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับทุนอบรมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาจีน
2 รางวัลชนะเลิศ การประกวดกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (อย.น้อย)
3 ครูแกนนำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4 รางวัล “ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น”
5 รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”
6 รางวัล “คนดีศรีนครินทร์”