ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนันท์นภัส ไทยยิ่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ศศ.บ. ( ภาษาอังกฤษ ) สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548 โรงเรียนจุฑาทิพย์ ครูผู้สอน
2549 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ ครูผู้สอน
2550 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ครูผู้สอน
2551 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ครูผู้สอน
2554 โรงเรียนตาพระยา ครูผู้ช่วย
2556 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู อันดับคศ. 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล