ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธนกิจ พางาม
ตำแหน่ง : ครูประจำหอพักชาย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บัญชี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จ.ระยอง
2546 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จ.ระยอง
2551 (บธ.บ.)บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร มหาชน จำกัด (CPF แกลง) เจ้าหน้าที่วางแผนวิเคาระห์ข้อมูล
2552-2557 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMBBANK เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ลงนาม) อาวุโส
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ครูประจำหอพักชาย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล