ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : จ่าสิบตรี เมธัช เตกฉัตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาต่างต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิเชียรชม
2553 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
2558 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาต่างประเทศ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤษาคม พ.ศ. 2558 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ครู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 - 8 พฤศจิศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูผู้ช่วย
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล