กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิเชียร กุมศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
9 กรกฎาคม 2562- ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ครู อันดับ คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อเรื่อง สื่อสารสนเทศเพื่อป้องกันโควิด 19 และฟื้นฟูอาเซียนหลังโควิด 19 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 40 คนจาก 150 คนทั่วประเทศ
2 เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมตอนปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
3 เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลโครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์วิชาการ
4 เป็นผู้ฝึกซ้อม นักเรียรนได้รับรางวัลชมเชย โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์วิชาการ
5 เป็นผู้ฝึกซ้อม นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โครงการ “TWP English Talent 2021”  ในหัวข้อ “Why English is vital” อัดคลิปวิดีโอไม่เกิน 90 วินาที ผ่านแนวคิด “การเรียนภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบันฯ
6 ปี 2562 ประชุมอบรมและศึกษาดูงาน ณ Swiss Cottage of Secondary School :SCSS ประเทศสิงคโปร์ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการศึกษา (Educational Curriculum Management)
7 ปี 2561 ประชุมอบรมและศึกษาดูงาน ณ La Salle College เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เรื่อง Teaching and Learning Management by using e-learning in schools (การบริหารจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ e-learning ในโรงเรียน)
8 รางวัลเหรียญทองแดงประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ เรียนการสอนยอดเยี่ยม (ActiveTeacher) มัธยมศึกษาตอนต้น Best practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562