ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกวี รอนกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ศศ.บ. ( ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กศ.ม ( บริหารการศึกษา ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2546 - 2552 โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยขลบุรี พนักงานราชการ
2552 - 2554 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ครูผู้ช่วย
2554 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ครู คศ.1
2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โครงการประกวดงานจิตรกรรม/วาดภาพในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า”เฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี
2 สุขพอเพียง
3 อินทัช
4 โอวัลติน