ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกวี รอนกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ศศ.บ. ( ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กศ.ม ( บริหารการศึกษา ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2546 - 2552 โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยขลบุรี พนักงานราชการ
2552 - 2554 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ครูผู้ช่วย
2554 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ครู คศ.1
2555 - 2558 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู คศ.1
2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระดับชั้นม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
2 รางวัล OBEC AWARDS เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2560
3 รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2559
4 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระดับชั้นม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
5 รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2559
6 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โครงการประกวดงานจิตรกรรม/วาดภาพในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า”เฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี
7 สุขพอเพียง
8 อินทัช
9 โอวัลติน